ObjektiV heeft wind in de zeilen

Op donderdag 22 januari 2015 vond de Algemene Vergadering van onze fotoclub plaats. Voorzitter Dominiek opende de vergadering en hij verwelkomde zowel de leden als de kandidaat-leden, in totaal 13 creatieve fotografen! Twee personen waren verontschuldigd

Daarna werd overgegaan tot de agenda: het verslag van de AV van 20/02/2014 werd goedgekeurd en het voorstel om het lidgeld te behouden op 40€ werd eveneens aanvaard. Er werd benadrukt dat in deze som ook het lidgeld voor het CvB inbegrepen is.

Daarna kreeg de penningmeester Frank het woord. De boekhouding werd door de commissarissen en het bestuur voor akkoord ondertekend. Waarna de commissarissen van 2014 ontheven werden van hun “zware” taak en de nieuwe aangesteld werden voor 2015.
Bij de begroting voor het werkjaar 2015 overliep Frank zowel de geraamde inkomsten als de uitgaven in detail. De vergadering keurde hierop de begroting unaniem goed.

Danny werd in punt 8 door de huidige voorzitter bedankt voor zijn voorbije voorzitterschap gedurende de laatste 2 jaren. De leden gaven hem spontaan een warm applaus. Daarna werd het bestuur bevestigd: Dominiek als voorzitter, Norbert als secretaris en Frank als penningmeester.

Talloos waren de ideeën en voorstellen die in punt 9 door de leden werden naar voor gebracht om deze behandeld te zien op de vergaderingen tijdens het werkjaar 2015. Daaruit bleek eens te meer dat de fotoclub ObjektiV wind in de zeilen heeft en dat zo stilaan de kruissnelheid zal bereikt worden. 2014 was goed, 2015 wordt nog beter!